Mjesečna arhiva: April 2018

Izvještaj sa zbora građana

IMG_7489

Dana  13.04.2018.god. održan je prvi zbor građana ,u sali doma kulture,  sa početkom u 19,30h.

Predložen je sledeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu za 2017. god.
 2. Plan rada za 2018.god.
 3. Tekuća pitanja

Dnevni red usvojen bez  izmjene.

AD1. Izvještaj o  radu za 2017. god. iznio je  član savjeta  MZ Kotorsko Isić Fehrat u u ime starog savjeta .

 • Izvještaj o stanju vodovoda

Naglašeno je da od 1064 registrovana priključka, trenutno  aktivno 852 korisnika.  Finansije vodovoda obračunava licencirani knjigovođa koja završni račun predaje poreskoj upravi na usvajanje. Dat je kratak izvod iz završnog računa koji je predat poreznoj upravi u mjesecu februaru 2018. god.

Tabelarni pregled obuhvata poređenje 2017  i  2018 god.

                   Opis stavke:...
Cijeli tekst

Izvještaj sa skupštine UG “Kotor”

Dana 30.03.2017 u Sali  Vatrogasnog doma sapočetkom u 19,00 h ,održana je treća redovna skupština Udruženja građana  „Kotor“. Predložen  i usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu za 2017. god.
 2. Plan rada za 2018. God.
 3. Tekuća pitanja

AD1. Izvještaj o radu prezentovao je presjednik udruženja, Isić Fehrat, iznešen je poslovni i finansijski izvještaj .

 1. Poslovni izvještaj, najznačajnija ulaganja u protekloj godini.
 • Izmještanje potisnog cjevovoda,
 • Priključak električne energije na bazene,
 • Izrada nove instalacije i razvodnog ormarića na bunaru Sredelji,
 • Ograđivanje bunara (potpuna nova ograda),
 • Izrada projekata sanacije i proširenja vodovodne mreže,
 • Sanacija potisnog cjevovoda na Torinama, april 2017. god.
 • Remont trafoa u krugu crpne stanice,
 1. Finansijs...
Cijeli tekst