Izvještaj sa skupštine UG “Kotor”

Dana 30.03.2017 u Sali  Vatrogasnog doma sapočetkom u 19,00 h ,održana je treća redovna skupština Udruženja građana  „Kotor“. Predložen  i usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu za 2017. god.
 2. Plan rada za 2018. God.
 3. Tekuća pitanja

AD1. Izvještaj o radu prezentovao je presjednik udruženja, Isić Fehrat, iznešen je poslovni i finansijski izvještaj .

 1. Poslovni izvještaj, najznačajnija ulaganja u protekloj godini.
 • Izmještanje potisnog cjevovoda,
 • Priključak električne energije na bazene,
 • Izrada nove instalacije i razvodnog ormarića na bunaru Sredelji,
 • Ograđivanje bunara (potpuna nova ograda),
 • Izrada projekata sanacije i proširenja vodovodne mreže,
 • Sanacija potisnog cjevovoda na Torinama, april 2017. god.
 • Remont trafoa u krugu crpne stanice,
 1. Finansijski izvještaj za 2018. god.

Prihodi:

Red. broj

Konto

Iznos u KM

1

Prihod od prodaje vode

99361,24

2

Prihodi od usluga

2166,96

3

Ostali finansijski prihodi

2,01

Ukupno:                                                                                                                                                                    101530,21

Rashodi:

Red. broj

Konto

Iznos u KM

1

Troškovi materijala

17935,44

2

Troškovi kancelarijskog materijala

655,24

3

Troškovi goriva

382,03

4

Troškovi  el. energije

15802,83

5

Troškovi ličnog dohotka

40745,34

6

Troškovi upotrebe vlastitog auta

1049,06

7

Troškovi prevoza

40,70

8

Troškovi PTT usluga

2288,30

9

Troškovi usluga na održ. osnovnih sredstava

1298,00

10

Troškovi izrade projektne dokumentacije

3000,00

11

Troškovi računov.,advokatskih i zdravstvenih usluga

10428,63

12

Troškovi reprezentacije

376,29

13

Troškovi osiguranja

65,71

14

Vodni doprinos

4888,74

15

Naknada za šume

71,07

16

Protiv požarna naknada

40,61

17

Naknada za invalide

38,25

18

Ostali nematerijalni troškovi

180,00

19

Zatezne kamate

0,31

20

Troškovi za date donacije

1200,00

21

Provizija banke

687,30

Ukupno:                                                                                                                                                                   101173,85

Dobit 2017. God.              356,36

Porez na dobit:                -62,01

Ukupno:                              294,35

Prenos iz 2017. god.  22464,04

Ukupno sa 31.12.2018. god. 22758,39

Poslije diskusije pojedinih članova skupštine, izvještaj je prihvaćen jednoglasno.

AD2. Plan rada za 2018. God.

 1. Proširenje i rekonstrukcija glavnog voda (Šešlije i Johovac), donatorska sredstva,
 2. Nabavka potrebnog alata, agragat, geofon i aparat za varenje, sopstvena sredstva,
 3. Izrada nove ograde oko rezervoara i crpne stanice, sopstvena sredstva,
 4. Nabavka interventnog vozila, sopstvena sredstva,
 5. Nabavka i ugradnja 3 hidranta, sopstvena sredstva,

Predložene plan je u toku rasprave dopunjen i jednoglasno usvojen u navedenom obliku.

AD3. Rasprave po tekućim pitanjima nije bilo.

Skupština završena u 20,45 h.

Upiši odgovor