Ugovor o isporuci vode

IMG_1956

Savjet MZ Kotorsko ja na zadnjoj sjednici savjeta razmatrao i usvojio prijedlog Ugovora o isporuci vode. To je prvi dokumenat takve vrste i bit će ponuđen Zboru građana na usvajanje.

Svim kotoranima bit će ponuđen na potpisivanje, tako će najzad vodovod biti doveden u pravne okvire i znat će se , ko pije a ko  plaća. Kotorani koji žive izvan BiH moći će ugovor potpisati, prvi put kada dođu u Kotorsko u kancelariji MZ.

Tekst ugovora prenosimo u cjelosti, pošto nije usvojen možete dati  prijedloge i sugestije na bilo koji član.

 

 

Mjesna zajednica Kotorsko, vlasnik vodovoda Kotorsko, ( u daljnjem tekstu davalac usluga) i

Vlasnik objekta _____________________ u ulici …………………..,  ( u daljnjem tekstu korisnik vode )

zaključili su u Kotorsku, dana ____________.2015. god.  godine

 

UGOVOR  O  SNABDJEVANJU  VODE  ZA  PIĆE

I. PREDMET UGOVORA

Član.1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje medusobnih odnosa izmedu davaoca usluge i korisnika vode o korištenju usluge, snabdijevanjem vode za pićem.

 II. PRAVA I OBAVEZE

Član.2.

Ugovorne strane su saglasne da se obračun i naplata izvršene usluge vrši u skladu sa ovim Ugovorom.

III. USLUGA ISPORUKE VODE ZA PIĆE

Član.3.

Korisnikom komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom smatra se svako fizičko  i pravno lice koje se snabdjeva pitkom vodom iz javnog vodovoda i koji sa davaocem usluga zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Član.4.

Obaveze davaoca u pružanju usluge snabdijevanja pitkom vodom korisnika usluga su :

Obezbjeđenje dovoljne količine vode propisanog kvaliteta, održavanje mjernih uređaja korisnika usluga u ispravnom stanju, ukuljučujući  servisiranje i baždarenje, u najkraćem vremenu obavijestiti korisnika usluge o prekidu pružanja usluge, osim u slučajevima kada se prekid nije mogao predvidjeti ni otkloniti, očitavanje mjernih uređaja, hitno postupanje po reklamaciji korisnika usluge i upoznavanje korisnika sa načinom obračuna i fakturisanja naknade za pruženu uslugu snabdijevanja pitkom vodom.

Član.5.

Obaveze korisnika usluga snabdijevanja pitkom vodom su:

Održavanje kućnih vodovodnih instalacija u ispravnom stanju, omogućavanje pristupa mjernom uređaju prestavniku davaoca usluga u svakom trenutku, omogućava prestavniku davaoca usluga pregled kućnih vodovodnih instalacija u slučaju prekomjerne potrošnje vode, na vrijeme obavještava davaoca usluga o prekidu korištenja usluge zbog preseljenja, plaćati naknadu za pruženu uslugu u roku od 15 dana od dana prijema računa, eventualno reklamirati iznos računa za pruženu uslugu u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Član 6.

(Uskraćivanje usluge vodosnabdijevanja)

             Davalac usluge vodosnabdijevanja ne može uskratiti uslugu osim u slučaju ako korisnik:

 • samovoljno otkaže korištenje usluge vodosnabdijevanja;
 • izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja;
 • ne održava kućnu vodovodnu instalaciju zbog čega nepotrebno troši vodu ili ugrožava kvalitet vode u vodovodu ili može ugroziti život ili zdravlje drugih korisnika ili im nanosi štetu;
 • ne plati uslugu po ispostavljenom računu u predviđenom roku,
 • nenamjenski koristi uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja ili snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcija vode), o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način;
 • samoinicijativno izvrši bilo kakvu rekonstrukciju vodovoda, rukuje i popravlja zajedničku vodovodnu armaturu i mjerače protoka količine vode na vodovodu;
 • onemogući očitanje utrošene količine vode na vodomjeru;
 • Po prestanku razloga za uskraćenje pružanja usluge vodosnabdijevanja, davalac usluge dužan je da, po zahtjevu korisnika usluge, u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje usluge korisniku.

Član 7.

(Otkazivanje korištenja usluge vodosnabdijevanja)

Kada korisnik usluge može otkazati korištenje usluge,  a može biti trajano ili privremeno.

 • Trajno se može otkazati korištenje usluge vodosnabdijevanja samo za porušeni objekat, a privremeno za zgrade u kojima niko ne stanuje ili ih privremeno korisnik usluge ne upotrebljava.
 • U slučaju iz stava 2. ovog člana korisnik usluge je obavezan da ispusti vodu iz instalacije da bi se spriječilo eventualno smrzavanje ili rasipanje vode. U takvom slučaju davalac usluge će plombirati ulazni ventil.

IV. MJERENJE POTROŠNJE, CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 8.

 • Potrošnja vode mjeri se, u pravilu, vodomjerom. Potrošnja vode čitavog objekta mjeri se jednim vodomjerom na priključku objekta (centralni vodomjer), ako ovom odlukom nije drugačije propisano. Jedinica mjere koja služi za obračun potrošene vode je 1 m3.
 • Potrošnja vode utvrđuje se prema razlici stanja brojila vodomjera na kraju i na početku obračunskog razdoblja, s tim da se čitaju samo cijeli kubni metri utrošene vode.
 • Nabavku i ugradnju vodomjera potrošač plaća prilikom priključenja objekta na vodovod i unosi ga u stalna sredstva MZ Kotorsko..
 • Ako potrošač sam nabavlja vodomjer, dužan je nabaviti onakav vodomjer kakav odredi davalac usluge
 • Održavanje, baždarenje i opravku vodomjera na propisan način vrši davalac usluge i na troškove održavanja naplaćuje po 1 KM po priključku.
 • Oštećenja na vodomjerima nastala krivnjom potrošača popravlja davalac usluga o trošku potrošača
 • Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže Savjet MZ Kotorsko, na temelju detaljne kalkulacije, , kojom se obezbjeđuje najmanje prosta reprodukcija u periodu od dvije godine. Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema, te troškove nabavke novih stalnih sredstava.
 • Potrošač ima pravo, u slučaju sumnje u ispravnost očitavanja vodomjera ili sumnje u ispravnost vodomjera, pismeno tražiti  da se provjeri tačnost očitavanja i ispravnost vodomjera, u slučaju neispravnosti vodomjera, troškove kontrole snosi MZ-a, a u slučaju ispravnosti vodomjera troškove kontrole snosi potrošač.
 • Ako je utvrđeno da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih, ispravlja se zaračunata potrošnja  vode prema iznosu utvrđenog odstupanja.
 • Za vrijeme dok se vodomjer nalazi na kontroli ispitivanja ispravnosti, potrošnja vode će se obračunavati na osnovu prosječne potrošnje vode u prethodna tri obračunska perioda.
 • Potrošači kod kojih se potrošnja ne može mjeriti vodomjerom, plaćaju paušalnu naknadu za utrošenu vodu i korištenje kanalizacijske mreže prema broju korisnika usluge, za domaćinstva po 2 m3 po svakom članu domaćinstva u prijelaznom periodu do ugradnje vodomjera koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora .

                V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 9.

 • Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove rješavaju sporazumno u protivnom primjenjivat će se odluke donesene na zboru građana i Savjetu mjesne zajednice.

Član 10.

 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja
 • Ugovor je sačinjen u 2 istovjetna primjerka, od kojih po jedan primjerak zadržava korisnik a jedan davalac usluga.

Za korisnika:                                                        M.P.                                                                                    Za davaoca usluga:

……………………………                                                                                                                            ………………………………..

Upiši odgovor